Blog

By Auurk | 2022-10-26 20:47:31

VOCAL JAZZ TECHNIQUE

Jazzzangers komen tijdens hun carrière in aanraking met vele jazzstijlen. Hoe zij hun stem gebruiken en hun klankpalet in deze stijlen opbouwen, kan per stijl sterk verschillen. Diana Spradling, een van de eerste onderzoekers die het verband tussen stemtimbre en jazzstijl onderzocht, merkt op: "Niet alle jazz klinkt hetzelfde! Een bebopsong zingen vergt andere vaardigheden van een zanger dan een ballad of een swingtune". Geïnspireerd door haar citaat werd onze vraag: "Welke vaardigheden voor welke stijlen?". Het beantwoorden van deze vraag resulteerde in de ontwikkeling van het Mixing Table Model. Het idee om het stemproductiesysteem te zien als een mengtafel bleek een effectief hulpmiddel om een geluid te analyseren en te kiezen voor verschillend stemgedrag in verschillende jazzstijlen.

 

In dit boek ontdek je hoe je verschillende anatomische aspecten van je stem kunt horen, voelen, trainen en kiezen, zoals je echte stemplooien, je schildkraakbeen of je zachte gehemelte. Met het visuele hulp van het Mixing Table Model (MTM) leer je verschillende opstellingen van je stemsysteem te onderzoeken, te analyseren en te kiezen. Je leert dit inzicht toe te passen om je stemgedrag in verschillende jazzstijlen op een efficiënte manier te verbeteren. De helderheid en effectiviteit van dit Model zal je vocale jazztechniek op een hoger niveau brengen.  

Word je graag op de hoogte gebracht bij het verschijnen van dit boek? Laat dan even je gegevens achter via deze link.

 

Jazz singers come into contact with many jazz styles throughout their career. How they use their voice and build their sound palette in these styles can be very different from one style to another. Diana Spradling, one of the first researchers to investigate the link between voice timbre and jazz style, notes: “Not all jazz sounds alike! Singing a bebop tune requires different skills of a singer than does singing a ballad or a swing tune”. Inspired by her quote, our question became: “Which skills for which styles?”. Answering this question resulted in the development of the Mixing Table Model. The idea of looking at the voice production system as a mixing table proved to be an effective tool to analyze a sound and to choose different vocal behavior in different styles of jazz.

 

In this book,, you discover how to hear, feel, train, and choose different anatomical aspects of your voice like your true vocal folds, thyroid cartilage, or soft palate. With the visual aid of the Mixing Table Model (MTM) you learn to explore, analyze, and choose different setups of your vocal system. You learn to apply this insight to improve your vocal behavior in different jazz styles in an efficient way. The clarity and effectiveness of this Model will innovate your vocal jazz technique routine.